Accueil » ไทย

ไทย
ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน
عبدالعزیرزہرانى
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

عشرى عمران
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

محمد صدیق منشاوى
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

محمد محيسني
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อับดุลกาฟีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-ญะลีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-มิฮฺนา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-วุฮัยบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

คอลิด อัล-เกาะห์ฏอนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ชะอฺบาน อัศ-ศ็อยยาด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ชีเราะซาด อับดุรเราะห์มาน ฏอฮิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซะการียา หะมามะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซะกีย์ ดาฆ็อสตานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซาบีนะฮฺ มามัต (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซามีย์ อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซามีย์ อัล-หะสัน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ซีดีน อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญะมาล ชากิรฺ อับดุลลอฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ญัมอาน อัล-อุศ็อยมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ดาวูด หัมซะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นะบีล อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นาศิรฺ อัล-กุฏอมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

นิอฺมะฮฺ อัล-หัสสาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟะฮัด อัล-กันดะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฟาริส อับบาด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มะห์มูด อะลีย์ อัล-บันนา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด อัช-ชัยมีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มะห์มูด อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มะห์มูด เคาะลีล อัล-หุเศาะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มะอฺมัรฺ อัล-อินโดนีซีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาญิด อัซ-ซามิล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาญิด อัล-อะนะซีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาลิก ชัยบะตุล หัมด์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาฮิรฺ ชะคอชีรู
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

มาฮิรฺ อัล-มุอัยกิลีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อิบนุ ซิกวาน จาก อิบนุ อามิรฺ ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ ชุอฺบะฮฺ จาก อาศิม ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มิฟตาห์ อัส-สุลเฏาะนีย์
[ อัด-ดูรีย์ จาก อบู อัมรฺ ]

มุศตอฟา อัล-ลาฮูนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุศตอฟา อิสมาอีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุศตอฟา เราะอฺด์ อัล-อะซาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ค็อยรุนนูรฺ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ญิบรีล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ศอลิหฺ อาลิม ชาฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

มุหัมมัด ศิดดีก อัล-มินชาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด หัฟศฺ อะลีย์ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อับดุลกะรีม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อับดุลกะรีม
[ ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์ ]

มุหัมมัด อับดุลหะกีม สะอีด อัล-อับดุลลอฮฺ
[ อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์ ]

มุหัมมัด อัยยูบ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-ฏ็อบลาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-บัรรอก
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-มุนชิด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-ลุหัยดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-หาฟิซ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด อัล-อัยรอวีย์
[ ริวายะฮฺวะรัช จากนาฟิอฺ ผ่านอบู บักรฺ อัล-อัศบะฮานีย์ ]

มุหัมมัด อุษมาน ข่าน (อินเดีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุหัมมัด เราะชาด อัช-ชะรีฟ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มุอีฎ อัล-หาริษีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

มูซา บิลาล
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยะห์ยา หะวา
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ สะลามะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัด-เดาสะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัล-กุร็อยชีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยาสิรฺ อัล-ฟัยละกาวีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยูสุฟ บิน นูห์ อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยูสุฟ อัช-ชุวัยอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ยูสุฟ อัด-ดุฆูช (โมร็อคโค)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ลาฟีย์ อัล-อูนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วะลีด อัด-ดุลัยมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

วะลีด อัน-นาอิฮีย์
[ ริวายะฮฺกอลูน จากนาฟิอฺ ผ่านอบู นะชีฏ ]

วาศิล อัล-มุซน์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอบิรฺ อับดุลหะกัม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อัล-ฮับดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อัศ-ศอฮูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ศอลิหฺ อาล ฏอลิบ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สะอัด อัล-ฆอมิดีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สะฮ์ลฺ ยาสีน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สัยยิด เราะมะฎอน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

สุอูด อัช-ชุเรม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หาติม ฟะรีด อัล-วาอิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

หุเสน อาล อัช-ชัยคฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อบู บักรฺ อัช-ชาฏิรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ ญาบิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ หัจญ์ญาจญ์ อัส-สุวัยสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะลีย์ อบู ฮาชิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด นุอัยนิอฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด บิน อะลีย์ อัล-อัจญ์มีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด ศอบิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด สุอูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัฏ-เฏาะรอบะลุสีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัล-หะวาชีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อัล-หุซัยฟีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อะห์มัด อามิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อักร็อม อัล-อะลากุมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัคยัล อับดุลหัยย์ รุวา (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัซ-ซัยนฺ มุหัมมัด อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์
[ ริวายะฮฺอัส-สูสีย์ จาก อบู อุมัรฺ ]

อับดุรเราะชีด ศูฟีย์
[ ริวายะฮฺเคาะลัฟ จาก หัมซะฮฺ
]

อับดุรเราะห์มาน อัส-สุดัยสฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

อับดุลบารีย์ มุหัมมัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบารีย์ อัษ-ษุบัยตีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลบาสิฏ อับดุศเศาะมัด
[ อัลกุรอานแบบตัจญ์วีด ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-กอสิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-หาริษีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-อัสกัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลมุหฺสิน อัล-อุบัยกาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ค็อยยาฏ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ฆ็อยลาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ บัศฟัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ ฟะฮฺมีย์ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-กันดะรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-บุอัยญาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-บุเรมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ อัล-มัฏรูด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลลอฮฺ เอาว๊าด อัล-ญุฮะนีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลวะดูด หะนีฟ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลวะลีย์ อัล-อัรกานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลอะซีซ อัล-อะห์มัด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลฮาดี อะห์มัด กะนากิรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อับดุลเฆาะนีย์ อับดุลลอฮฺ (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อัล-หุสัยนีย์ อัล-อัซซาซีย์
[ อัลกุรอานแบบสอนอ่าน ]

อาดิล ร็อยยาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อาดิล อัล-กัลบานีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิดรีส อับกัรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-ญิบรีน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-ญุรมีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-อะสีรีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัล-อัคฎ็อรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิบรอฮีม อัส-สะอฺดาน
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อิมาด ซุเฮรฺ หาฟิซฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

อุสตาซ ซัมรี (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

ฮานีย์ อัร-ริฟาอีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เคาะลีฟะฮฺ อัฏ-เฏาะนีญีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เตาฟีก อัศ-ศอยิฆ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เฟาวาซฺ อัล-กะอฺบีย์
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะกียะฮฺ ซูลูนัก (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะชีด บัลอาลียะฮฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะชีด อิฟรอด
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย)
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ บู คอฏิรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-บุดัยรฺ
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]

เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม
[ ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม ]


laissez un commentaire

commentaire